Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

El Marc comú europeu de referència per a les llengües -aprenentatge, ensenyament i avaluació (MECR)- és un document estàndard que vol servir de patró internacional per a mesurar el nivell de comprensió i expressió orals i escrites en qualsevol llengua europea.

Aquest projecte va sorgir en 1991, i està desenvolupat pel Consell d'Europa. El MECR ha unificat les directrius i normes per a l'aprenentatge i l'ensenyament de llengües dins d'Europa. Proporciona una base comuna per a l'elaboració dels programes per a l'estudi de llengües, d'exàmens i de manuals a tota Europa. Si et fixes en els teus llibres de text, veuràs que tenen el símbol d'Europa, i una notació (A1, A2, B1…): això és el MECR.

El MECR descriu el que un estudiant ha d'aprendre a fer per a comunicar-se en una llengua estrangera, així com els coneixements i destreses que han de desenvolupar per a poder utilitzar la llengua de manera eficaç.

I a més, el MECR defineix també els nivells de domini de la llengua, la qual cosa permet comprovar el progrés d'un alumne en cada fase de l'aprenentatge i al llarg de la seva vida.

El MECR, a l'ésser els seus nivells comuns per a totes les llengües, afavoreix la transparència dels cursos, els programes i les titulacions, i facilita la comparació, i l'homologació (validació) dels diferents títols emesos per cada entitat certificadora de cada país.

Els nivells del MECR

Nivell A1: Accés

És el primer nivell, el més bàsic. Per a poder dir que es té un A1, l'estudiant ha de ser capaç de:

1) comprendre i utilitzar expressions quotidianes d'ús molt freqüent, així com frases senzilles destinades a satisfer necessitats de tipus immediat.

2) poder presentar-se a sí mateix i a uns altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el seu domicili, les seves pertinences i les persones que coneix.

3) poder relacionar-se de manera elemental sempre que el seu interlocutor parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposat a cooperar.

Nivell A2: Plataforma

Aquest nivell ens permet ja ser capaços de viatjar a l'estranger, i "fer-nos entendre" en el més bàsic, permetent-nos, a més, assentar les bases per a millorar en el coneixement de l'idioma.

S'adquireix quan l'estudiant és capaç de:

1) comprendre frases i expressions d'ús freqüent relacionades amb àrees d'experiència que li són especialment rellevants (informació bàsica sobre sí mateix i la seva família, compres, llocs d'interès, ocupacions, etc.)

2) quan sap comunicar-se a l'hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin més que intercanvis senzills i directes d'informació sobre qüestions que li són conegudes o habituals.

3) quan sap descriure en termes senzills aspectes del seu passat i el seu entorn així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates.

Nivell B1: Llindar

Amb aquest nivell una persona és capaç d'entendre's i fer-se comprendre sense moltes dificultats, això és que "es comença a parlar l'idioma". Amb aquest nivell es pot viatjar a l'estranger amb total facilitat.

S'adquireix quan l'estudiant és capaç de

1) comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui en situacions de treball, d'estudi o d'oci.

2) quan sap desenvolupar-se en la major part de les situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s'utilitza la llengua.

3) quan és capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interès personal.

4) quan pot descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions.

5) quan pot justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.

Nivell B2: Avançat o Usuari Independent

Aconseguit aquest nivell es considera que una persona està capacitada per a entendre i comprendre sense dificultats a un parlant estranger, això és, que "parla l'idioma".

La major part dels diplomes reconeguts internacionalment parteixen d'aquest nivell de llengua (First Certificate of English, Trinity College Exams Level 8, Diplôme d'Études en Langue Française (DELF) B2...)

En acabar 2n de Batxillerat hauríem d'estar rondant aquest nivell.

Aquest nivell s'adquireix quan l'estudiant és capaç de:

1) entendre les idees principals de textos complexos que tractin de temes tant concrets com abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic, sempre que estiguin dins del seu camp d'especialització.

2) quan pot relacionar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat, de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de cap dels interlocutors.

3) quan pot produir textos clars i detallats sobre temes diversos així com defensar un punt de vista sobre temes generals indicant els "pros" i els "contres" de les diferents opcions.

Nivell C1: Domini Operatiu Eficaç

Amb aquest nivell es considera que una persona està no sols capacitada per a entendre i comprendre sense dificultats a un parlant estranger, sinó que és capaç de parlar l'idioma fluidament, sense parar-se ja a pensar. Molts diplomes reconeguts internacionalment acrediten aquest nivell de llengua (Advanced Certificate of English, DALF C1...)

S'adquireix quan l'estudiant és capaç de:

1) comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb un cert nivell d'exigència, així com reconèixer en ells sentits implícits.

2) quan sap expressar-se de manera fluïda i espontània sense mostres molt evidents d'esforç per a trobar l'expressió adequada.

3) quan pot fer un ús flexible i efectiu de l'idioma per a fins socials, acadèmics i professionals.

4) quan pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes d'una certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.

Nivell C2: Mestratge

Aquest nivell és per a aquells que, el coneixement de la llengua estrangera sigui comparable a la d'un nadiu.

S'adquireix quan l'estudiant és capaç de:

1) comprendre amb facilitat pràcticament tot el que sent o llegeix.

2) quan sap reconstruir la informació i els arguments procedents de diverses fonts, ja siguin en llengua parlada o escrita, i presentar-los de manera coherent i resumida.

3) quan pot expressar-se espontàniament, amb gran fluïdesa i amb un grau de precisió que li permet diferenciar petits matisos de significat fins i tot en situacions de major complexitat.