Requisits universitaris en terceres llengües

5 octubre 2021 14:22

Nota de premsa

El Govern flexibilitza els criteris d'acreditació del nivell B2 en terceres llengües en els estudis universitaris de grau


  • El Decret llei aprovat, que haurà de ratificar el Parlament, adopta l’acord de la Junta del CIC del passat mes de març

El Govern ha aprovat el Decret llei de modificació de l’article 211 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, relatiu a l’acreditació d’una tercera llengua per part dels estudiants de grau de les universitats catalanes. La modificació preveu flexibilitzar els criteris d’acreditació del nivell B2 en terceres llengües en els estudis universitaris de grau per donar compliment a l’acord adoptat per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) el passat mes de març.

El Decret llei estableix que els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2021-2022 i posteriors ha d’assolir els coneixements i les competències suficients en, com a mínim, una llengua estrangera, en els termes que estableixi la normativa aplicable als plans d’estudis i altra normativa interna del centre.

La llengua estrangera ha de ser una de les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU) –anglès, francès, alemany i italià– o altres llengües que pugui acordar el CIC. La nova regulació s’aplicarà també de manera retroactiva als estudiants que van iniciar els estudis de grau des del curs 2018-2019 al curs 2020-2021, amb l’objectiu de garantir la igualtat de tracte a tots els que estan cursant un grau universitari.

Aquesta modificació respon a les demandes de les universitats d’adaptar l’acreditació i la demostració dels coneixements i les competències en terceres llengües dels estudiants de grau a allò que estableixi la normativa aplicable als plans d’estudis i altra normativa interna de la universitat, d’acord amb la seva autonomia universitària. El Decret facilitarà que cada universitat pugui establir les vies que consideri més adequades, tenint en compte la situació específica de les seves facultats i centres, per tal que els seus estudiants tinguin més opcions de demostrar els coneixements i competències en terceres llengües.

La urgència de la mesura, que s’aprova mitjançant un decret llei, respon a la necessitat de garantir que els estudiants que van iniciar els estudis de grau el curs 2018-2019 puguin conèixer al més aviat possible els canvis en la normativa sobre l’acreditació de coneixements i competències en terceres llengües que l’afecten directament. El coneixement d’aquest canvi normatiu també és essencial per als que han iniciat els estudis de grau amb posterioritat, inclòs aquest curs 2021-2022, per disposar de tota la informació necessària en l’organització de la seva activitat acadèmica.

L’article modificat insta igualment els departaments competents en matèria d’universitats i d’educació a implementar de manera coordinada les mesures necessàries i un calendari d’aplicació per facilitar que els estudiants accedeixin a la universitat amb uns coneixements i competències en terceres llengües que els permetin l’assoliment requerit.

En aquest sentit, l’acord del CIC del mes de març passat proposava la flexibilització de les vies que permeten demostrar els coneixements i competències en terceres llengües, com a complement de l’acreditació mitjançant certificats oficials.

El nivell B2 d’anglès ja no serà requisit per obtenir el títol de grau. Però, què demanaran en el seu lloc?

Fins el darrer 5 d’octubre tots els estudiants universitaris s’han esforçat per obtenir a temps la seva acreditació del nivell B2 d’una tercera llengua i ara arriba un canvi normatiu que no deixa clar a què obliga.

Ara hi ha més FLEXIBILITAT.

A partir d’ara, tots els estudiants que van iniciar els seus estudis de grau el curs 2018-19 i en endavant, tindran altres formes per acreditar el seu nivell d’una tercera llengua. Però l’hauran d’acreditar igualment.

Algunes formes que proposen són:

1. Acreditació del nivell d’una tercera llengua superant alguna prova oficial reconeguda i avalada pel centre universitari.

2. Obtenir una certificació que acrediti com a mínim el nivell exigit en la memòria de cada titulació, organitzada per les universitats públiques i privades del sistema universitari català o espanyol, segons les especificacions del MCER i que tingui el segell de l’ Associació de Centres de Llengües de l’Ensenyament Superior

3. Si la universitat és a Catalunya, superar un mínim d’assignatures equivalents a 9 o 12 crèdits ECTS en una tercera llengua, segons cada universitat i, a més, superar el nivell B2 del CLUC.

4. Realitzar, defensar i superar el Treball Final de grau íntegrament en una tercera llengua i, a més, superar el nivell B2 del CLUC.

5. Realitzar estada a l’estranger o pràctiques d’empresa a l’estranger en una tercera llengua.

6. Realitzar assignatures en una tercera llengua.

FONT OFICIAL: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/414246/govern-flexibilitza-criteris-dacreditacio-del-nivell-b2-terceres-llengues-estudis-universitaris-grau

Recorda que a Up! idiomes preparem els nostres alumnes per superar amb èxit les certificacions oficials d'anglès, francès, alemany acceptades en totes les universitats.

T’informem sobre futures convocatòries i ens ocupem de tot el tràmit des de la inscripció fins a la recollida del títol.

Truca i informa’t sobre els nostres cursos de preparació d’exàmens. Tenim cursos en grup i també particulars.